Skove, heder ­ og overdrev

Klitplantager og mange krondyr

Klitplantagerne mellem Blåvand og Oksbøl blev plantet i sidste halvdel af 1800-tallet som værn mod sandflugten, der tidligere var et stort problem. Kun de mest hårdføre træarter kunne klare livet her, derfor ser du meget bjergfyr i plantagerne. Også skovfyr, østrigsk fyr og løvtræer som eg klarer sig på den sandede jord.

Området omkring Oksbøl har en af Danmarks tætteste bestande af kronvildt. Man vurderer at der er ca. 1200 voksne dyr i området.

Københavner-plantager

Langs Holme Å kommer stien forbi mange store plantager. De fleste blev plantet i slutningen af 1800-tallet og mange af dem blev finansieret af finansmænd i hovedstaden - derfor bliver de kaldt ’Københavnerplantagerne’.

Rødgran klarer sig bedst på magre hedejorde, så den er stadig meget udbredt i plantagerne. Men rødgranen er ikke særlig god i stormvejr og ved orkanen i 1999 væltede 1/3 af skovens træer i Baldersbæk Plantage. Derfor bliver der i dag plantet en blanding af løv- og nåleskov, der bedre kan klare vinden.

I de tætte plantager ser du ikke så mange dyr og planter. Krondyr og rådyr gemmer sig i tykningerne om dagen, og du kan være heldig at se dyrene i lysninger og i ådalen i aften- og morgentimerne. I efteråret kan det være meget givtigt at samle svampe i plantagerne.

Heder med masser af bær

Du møder også fine hedearealer på din vej. Tidligere opbrugte landbruget jordens næringsstoffer og hederne voksede frem. Heden dækkede da næsten hele landskabet på egnen omkring Holme Å. Senere opdyrkede man heden igen og I dag er der kun mindre arealer tilbage, der alle er fredede. Det er nødvendigt at pleje heden hvis den skal bevares – det bliver gjort ved afbrænding eller afgræsning. Heden er smukkest i august-september når lyngen blomstrer. Sent på sommeren og i efteråret kan du finde masser af bær på hederne - både revling, tyttebær, blåbær og mosebølle.

Løvskove, overdrev og sjældne blomster og svampe

I det bakkede landskab langs Vejle og Egtved Å er mange af skråningerne dækket af en varieret løvskov. Skoven består især af bøg, men der er også meget eg. I de fugtige partier i ådalen ser du tit ask og rødel vokse. Skovene har en stor bestand af rådyr, der tit kan ses ude i ådalen. Nattergalens sang kan du høre i maj og juni og enkelte steder kan du være heldig at se den røde glente med sin rede i de store træer, eller se isfuglen langs både Egtved Å og Vejle Å.

På de stejle skråninger mellem skovene er afgræssede overdrev med mange forskellige blomsterarter. De stejle dalsider har været afgræssede i århundreder, og derfor vokser her mange sjældne planter, blandt andet orkideer som tyndakset gøgeurt og gøgeliljer. Du finder også sjældne svampe her.

Kyst til Kyst Stien forløber på en stor del af strækningen mellem bakkerne i Vejle Ådal. Går du op på bakkerne, kan du få nogle fantastiske udsigter over Vejle Ådal.